La immutabilitat de la dada s’ ha convertit en un tema de creixent importància en el món empresarial actual. La capacitat d’ assegurar que les dades no siguin modificades de manera no autoritzada és fonamental per garantir la seguretat i la integritat de la informació empresarial. Et comptem tot sobre la immutabilitat de la dada.


Què és la immutabilitat de la dada?

La immutabilitat de la dada es refereix a la capacitat de mantenir les dades en el seu estat original, evitant qualsevol modificació, eliminació o corrupció no autoritzada. La immutabilitat de la dada és especialment important per a la protecció contra amenaces de ransomware i altres tipus d’atacs cibernètics. En altres paraules, les dades són immutables si no es poden canviar un cop s’han creat.

Solucions per mantenir la immutabilitat de la dada

La solució per a la immutabilitat de la dada és l’emmagatzematge immutable, que permet que les dades s’escriguin una sola vegada i després es llegeixin moltes vegades, cosa que garanteix que les dades romanguin inalterables i immutables. L’ emmagatzematge immutable s’ ha utilitzat durant molt de temps en els sistemes d’ arxius de només lectura i en els arxius de només escriptura, però recentment ha sorgit com una solució important per a la protecció de dades empresarials crítiques.

En el nostre cas oferim una plataforma de dades de Veeam.

Aquesta plataforma és la solució completa d’ immutabilitat de la dada per protegir la integritat de les dades empresarials crítiques. Veeam Data Platform combina la protecció de dades i la gestió de dades en una sola solució per garantir la protecció de les dades en totes les etapes del cicle de vida de les dades.

Aquesta plataforma compta amb les característiques següents:

Proporcionar la capacitat de crear instantànies immutables de les dades,

El que garanteix que les dades no puguin ser modificades, eliminades o corrompudes de manera no autoritzada. Les instantànies immutables permeten que les dades romanguin en el seu estat original, la qual cosa és essencial per a la protecció de les dades empresarials crítiques.

Funció d’ emmagatzematge immutable,

Permet que les dades s’escriguin una sola vegada i després es llegeixin moltes vegades. Això garanteix que les dades romanguin inalterables i immutables, cosa que és essencial per a la protecció de les dades empresarials crítiques.

Capacitat de verificar la integritat de les dades,

Permet als usuaris confirmar que les dades no han estat modificades o corrompudes de manera no autoritzada. La verificació d’ integritat és un pas essencial en la protecció de les dades empresarials crítiques.

En definitiva, la immutabilitat de la dada és un component clau de qualsevol estratègia de protecció de dades empresarials.