La continuïtat del negoci és fonamental per a qualsevol organització, ja que garanteix que les operacions crítiques es mantinguin en funcionament fins i tot en situacions imprevistes i desastroses. Un aspecte clau de la continuïtat del negoci és el pla de recuperació davant desastres (DRP), que és essencial per garantir la continuïtat del negoci. Et mostrem les 5 claus per a la continuïtat de negoci.

Què és un DRP?

El DRP (disaster recovery pla) és un procés integral que ajuda les organitzacions a recuperar-se d’una interrupció del negoci. Si bé moltes organitzacions tenen un pla de recuperació de desastres en el seu lloc, no totes tenen la capacitat de garantir que els seus processos de negocis crítics puguin continuar sense interrupcions significatives.

Claus per a la continuïtat del negoci basat en el DRP

1.Identificació de riscos i avaluació de l’ impacte en el negoci

Identificar els possibles riscos que poden afectar l’ organització és el primer pas per desenvolupar un pla de recuperació de desastres. Després, s’ha d’avaluar l’impacte que cadascun d’aquests riscos tindria en el negoci. Aquests riscos poden incloure desastres naturals, atacs cibernètics, interrupcions en la cadena de subministrament, entre d’altres.

2.Priorització de processos crítics

La identificació dels processos crítics és vital per garantir que l’ organització pugui continuar funcionant fins i tot en situacions de desastre. La priorització dels processos crítics ajuda les organitzacions a establir prioritats en la recuperació i minimitzar la interrupció en els processos de negocis més importants.

3.Desenvolupament del pla de recuperació de desastres

Després d’ identificar els riscos i prioritzar els processos crítics, s’ ha de desenvolupar un pla de recuperació de desastres que contingui procediments clars i concisos per minimitzar la interrupció en els processos crítics. El pla ha d’ incloure procediments de comunicació, recolzament de dades, recuperació de sistemes i maquinari, entre d’ altres.

4.Prova del pla de recuperació de desastres

La prova del pla de recuperació de desastres és essencial per garantir que el pla funcioni segons el previst. Això pot ser realitzat mitjançant proves d’ escriptori, simulacions i exercicis pràctics. Les proves periòdiques del pla ajuden a identificar possibles falles i debilitats en el procés de recuperació.

5.Capacitació i consciència

La capacitació i consciència dels empleats és fonamental per garantir que el pla de recuperació de desastres s’ implementi correctament. Els empleats han d’ estar familiaritzats amb els procediments i protocols del pla, i s’ ha d’ establir un sistema de notificació i comunicació per garantir que tots els empleats estiguin informats en cas d’ una interrupció del negoci.

En resum, el DRP és una part integral de la continuïtat del negoci. La identificació de riscos, la priorització de processos crítics, el desenvolupament del pla de recuperació de desastres, la prova del pla i la capacitació i consciència dels empleats són claus fonamentals per garantir la continuïtat del negoci en situacions imprevistes i desastroses.